Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Fagerli, Torkel: "Sandemanden", Sandefjords første avis

Gruppe 10.2, våren 2004

Sandemanden

Forsiden på det ene kjente eksemplaret av byens første avis. Avisen er fra 3. juli 1861.
Margene er beskåret i denne illustrasjonen


 

Bakgrunn
Den 21. oktober 1859 skrev "Laurvigs Blad":(1) "Sandefjord har nu faget sin første Tidende, den saakaldte "Sandemanden"". Dette er første sikre opplysning om den nyopprettede avisen i Sandefjord.

Sandefjord fikk bystatus i 1845 og opplevde de neste 15 årene sterk vekst. Men hvis byens borgere skulle lese lokale nyheter eller avertere varer, måtte de ty til Larviks-avisene "Laurvigs Blad" eller "Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende". Den siste avisen hadde undertittel "samt adresseavis for Laurvig, Staværn og Sandefjord".

I litteraturen om Sandefjord finnes det få opplysninger om avisen "Sandemanden". Det er ikke bevart eksemplarer av avisen på Nasjonalbiblioteket. Knut Hougen skrev allerede i 1932 at det dessverre ikke hadde vært mulig å oppspore mer enn ett eneste eksemplar av avisen. Hougen opplyste at avisen startet i 1859 og at den ble utgitt av en boktrykker Feilberg. Hougen skriver at avisen vakte stor oppmerksomhet. Hver gang avisen hadde et inserat om kommunale spørsmål, holdt formannskapet møte for å overveie om og hva det burde svares(2). Ifølge jubileumsskriftene til "Sandefjords Blad"(3) var "Sandemanden" ytterst slett redigert, med bare kritikk av alt og alle, og avisen ble meget upopulær. Det står vanligvis i lokallitteraturen at "Sandemanden" gikk inn etter ca. 1 1/2 års drift. Vi skulle tro at det var mulig å finne opplysninger om "Sandemanden" ved å se i naboavisene i Larvik og Tønsberg. Dessverre er det heller ikke bevart eksemplarer av naboavisene som gir opplysninger. I 1860 skal Feilberg ha utgitt et følgeblad til "Sandemanden" som het "Badegjæsten"(4). Dette skal ha vært et vittighetsblad. Jeg kjenner ikke til bevarte eksemplarer av dette følgebladet.

Sandefjordmuseene har bevart ett eksemplar av "Sandemanden" fra 2. april 1860. Dessuten er det ett eksemplar i privat eie fra 3. juli 1861.

Avisen fra 2. april 1860
Avisen har tittelen "Sandemanden, et Ugeblad for Sandefjord, Sandeherred og Omegn". Dette er nummer 47, og det kan tilsi at avisen kom ut med om lag tre nummer hver uke. Avisen har lite format og brede marger. Avisen er på fire sider med to spalter.

Forsiden starter med en påminnelse om tidspunktet for bibellesning. Dernest følger en positiv omtale av en ny bok om gårdsregnskap. Resten av forsiden og halve side to inneholder nyheter fra hovedstadsavisene om portotakster, utnevnelser, et skipsforlis og forskjellige offentlige anliggender. Det er også en notis i forbindelse med en brann i Stavanger. På side to er det en spalte med "Udenlandske Efterretninger" som i sin helhet omhandler politiske forhold i Italia. Siste del av side to og første del av side tre er et leserinnlegg fra en bonde i Stokke som klager over ufremkommelige vinterveier fra Gogstad til From og til dels fra From til Bergan. Det siste redaksjonelle produktet på side tre er litt kongestoff fra England og en litt fordomsfull negerhistorie som antagelig var ment å skulle være morsom.

Resten av avisen inneholder bekjentgjørelser og en rekke annonser. Boktrykker Feilberg har selv annonser om almanakken for 1860, en trykksak om skredderkunnskap for damer og en farvebok. Feilberg har også utgitt et skillingstrykk med et lokalt tema: "En Pillegrims Bortgang eller Pigen Grethe Susanne Christensen Helgerøds (5) Endeligt". Avisen er trykt i Peter H. Feilbergs boktrykkeri.

Avisen har nå fått tittelen "Sandemanden, Sandefjords, Sandeherreds og øvrige Omegns Tidende". Den har også en ny og optimistisk undertittel: "Et Ugeblad for Politikk, Avertissementer, nyttige Kundskaber og Sindets gavnlige Opmuntring, for alle Stænder". Avisen kom ut med to nummer i uken, og man kunne abonnere kvartalsvis ved å betale forskudd. Avisen er fortsatt på fire sider, men har fått tre spalter.

På forsiden er det en såkalt erindringsliste, der det minnes om tidene for post og dampskip samt åpningstidene for sparebanken, tollboden, telegrafen og postkontoret. Resten av forsiden inneholder utdrag fra en beretning fra byfogden om byens økonomiske tilstand i årene 1856-1860. Side to starter med en dramatisk fortsettelsesfortelling. Deretter starter en lengre redegjørelse fra redaksjonen om hvordan avisen har behandlet en kontroversiell sak om læreransettelser ved byens skole. Det er tydelig at avisens tidligere dekning av saken har vakt meget sterke reaksjoner, og at avisen har behov for å forklare seg. Innlegget fortsetter på side tre, og er holdt i en tone som neppe ville bli brukt av en avisredaksjon i dag. Det står også et forarget leserbrev fra presten Lange om avisens tidligere omtale av saken.

På side tre følger det videre enkelte lokale notiser, litt utenriksstoff. en oppfordring om å hjelpe de brannlidte i Risør og børskurser fra Christiania Børs. Den siste delen av side tre og hele side fire er bekjentgjørelser og annonser. Både T.N. Tholvsen og Thor Dahl har annonser for forsikring. En liktornoperatør I. Hecker opplyser at han vil være i byen en uke. Det er også reklame for melk, ferskt flesk, brød og eiendomssalg, utleie samt løfte om dusør til den som finner en tapt gullring. I det hele tatt velkjent avisstoff i alle år siden. Avisens utgiver Peter H. Feilberg har også en del egenannonser. Avisen er trykt i Peter H. Feilbergs boktrykkeri.

Avisutgiveren og trykkeren Peter H. Feilberg
Hvem var avispioneren Peter H. Feilberg? Hans fulle navn var Peter Henrik Feilberg. Han var født i Skien 27. desember 1836 og døde samme sted 29. mai 1867. Han var sønn av Skiens første boktrykker Peter Fredrik Feilberg (1800-1863). som også utga Skiens første avis, laget litografier og fotografier og drev bokhandel med salg fra eget trykkeri(6). Peter Henrik Feilberg lærte snart boktrykkerkunsten hos sin far, og har nok arbeidet i hans forretning.

Peter Henrik Feilberg begynte i januar 1859 å utgi en avis i Skien "Bratsberg Amts Avertissementstidende". Avisen ble trykt i P. Feilbergs boktrykkeri i Skien, men gikk inn allerede i september 1859. Feilberg lette etter et nytt sted å prøve seg. I de fleste byene i nærheten var det allerede aviser, men i Sandefjord øynet han muligheten.

Innledningsvis siterte jeg opplysningen om at "Sandemanden" startet i oktober 1859. Antagelig har den startet rundt 1. oktober fordi dette var starten på et kvartal. Jeg vet ikke om Feilberg også redigerte avisen selv eller om han hadde noe hjelp. I tillegg til avisarbeidet solgte Feilberg bøker og utga egne trykksaker. Feilberg giftet seg i 1860 og det eldste barnet ble døpt i Sandefjord i august 1861.

Revurdering av Sandefjords tidlige avishistorie
Hovedstadsavisen 'Morgenbladet' brakte stadig sitater fra "Sandemanden"(8). Det siste sitatet er fra "Sandemanden" for 18. september 1861. Avisen har imidlertid trolig kommet ut resten av september slik at abonnentene fikk valuta for det hele kvartalet de hadde betalt for. Men dette betyr at den senere etterfølgeren "Sandefjords Blad" opererer med feil dato for sin start. Avisen bruker 24. april 1861 som dato for sin grunnleggelse(9). I avisens jubileumsberetninger er det også gjengitt noe som skal gi inntrykk av en faksimile av avisens første nummer. Dette er en manipulasjon. Avisen ikke utkom på det tidspunktet og teksten i den aktuelle avissiden er fra 1870-tallet!. "Sandemandens" etterfølger het "Sandefjords og Sandeherreds Tidende" og ble en forløper til "Sandefjords Blad". Den første sikre omtalen står i avisen "Tunsbergeren" 4. desember 1861: "- Sandefjords Tidende skriver under 27de November....". Konkurrenten "Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende" for 8. januar 1862 er av stor interesse:

"Sandefjords og Sandeherreds Tidende", "Sandemandens" Efterfølger og ligesom denne "et Ugeblad for Politikk, Avertissementer, nyttige Kundskaber og Sindets gavnlige Opmuntring, for alle Stænder", er uagtet sin lange og krevende Titel allerede paavei til en anden Verden; den kan nemlig "ikke leve alene af sund Luft og almindelig Fred", saaledes som det nu efter eget Sigende for en stor Del maa være Tilfældet. Redaktionen har allerede afgivet sit Ultimatium, der er saalydende. "Bliver ei Tiderne bedre for Bladet end det nu se ut til, da nedlægger den nuværende Redaktion snart sin Pen for Publikums Fødder"".

Avisen må på dette tidspunktet ha kommet ut noen måneder. Trolig startet den i begynnelsen av oktober 1861 som en direkte etterfølger til "Sandemanden". Dermed fikk man med seg det siste kvartalet i 1861. Den nye avisen overtok formatet, det meste av tittelen og trolig også trykkeriet fra forgjengeren.

Utgiveren av den nye avisen var Hans Severin Iversen (1836-1920). Han er den som i ettertid er blitt fremstilt som den store avispioneren i Sandefjord. Han var født i Solum og utdannet seg som boktrykker i Skien(10). Det må ha vært i Feilbergs boktrykkeri, og han har helt sikkert blitt godt kjent med den jevnaldrende Peter Henrik Feilberg der. Iversen skal ha flyttet til Sandefjord rundt 1860 der han startet en liten forretning i blant annet bøker og trykksaker(11). Det er overveiende sannsynlig at det er Feilberg som har fått Iversen til å komme til Sandefjord. Det kan ha skjedd mens "Sandemanden" eksisterte, slik at Iversen skulle bistå Feilberg. Det kan også ha skjedd ved at Feilberg fikk Iversen til å komme til Sandefjord for å overta avisvirksomheten etter at Feilberg ga opp i september 1861.

Feilberg dro tilbake til Skien der han fortsatte som boktrykker og også forsøkte seg som avisutgiver igjen noe senere. En av hans sønner ble også boktrykker.

Oppsummering
"Sandemanden" utkom trolig fra oktober 1859 til og med september 1861. Det er et halvt år lenger enn man tidligere har trodd. Utgiveren var Peter Henrik Feilberg fra Skien, som bør få æren som Sandefjords avispioner. "Sandefjords Blad" regner sin start med avisen "Sandefjords og Sandeherreds Tidende" som var etterfølgeren til "Sandemanden". "Sandefjords Blad" offisielle start 24. april 1861 er feil. Senere avisjubileer bør feires med utgangspunkt i at starten var i oktober 1861. Eller kanskje bør heller oktober 1859 velges fordi det har vært kontinuitet i utgivelsen fra "Sandemanden" til dagens "Sandefjords Blad".

Bruk av stoffet avtales med Sandar Historielag.

1) Sitert etter "Morgenbladet". nr. 294, 25. oktober 1859.
2) Knut Hougen, Sandefjords historie bind 11 (Oslo 1932), s. 6.
3) Se for eksempel Arne Hoffstad og Knut Berg, Sandefjords historie - sett gjennem Sandefjords Blads spalter 1861-1983 bind I (Sandefjord 1983), s. 3.
4) Bredo Berntsen, Skarpt sett. Historien om vittighetspressen i Norge (Oslo 1999), s. 150.
5) Ifølge kirkeboken levde hun fra 1839 til 1859 og var datter av Christen Rasmussen Helgerød og Else Marie Ellefsdatter.
6) J.A. Schneider, Fra det gamle Skien bind 111 (Skien 1924), s. 175. Peter Jakob Schmidt, Slægten Feilberg (Kjøbenhavn 1890), s. 41-43.
7) Norske aviser 1763-1969 (utg. av Universitetsbiblioteket i Oslo 1973), s. 66.
9) Den grundigste behandlingen hittil av Sandfjords tidligere avishistorie er det avisbilaget "Sandefjords Blad' laget til 75-års jubileet i 1936. Det som senere har vært skrevet om historien bygger på dette. Ved 1936-jubileet bruker avisen 24. april som startdato. Men i 1914 opererte avisen med en annen dato, som er i tråd med min argumentasjon. I O.A. Hoffstad, Sandefjord. Byens udvikling og nuværende standpunkt (Kristiania 1914), står det på s. 73: "Bladet kunne i 1911 feire sitt 50-aars jubilæum idet dets første nummer udkom i slutten av 1861.
10) Se for eksempel opplysninger fra barnebarnet og historikeren Hans S.I. Bogen, Fem hundre år - og femti (Sandefjord 1951), s. 79.
11) Ibid.

LITTERATUR:

Bruk av stoffet med angivelse av kilde er tillatt.

Sist oppdatert 10.08.09