Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Lien, Bjørgulv: Lokale kommunikasjoner for 75-90 år siden

Gruppe 10.1, våren 2002

 

Tjømø-ferga

Ferja "Tjømø" ved kai i Langvika

Fra gammel tid var Tjøme vel så mye et oppland for Sandefjord som for Tønsberg. Etter hvert ser det ut til at Tønsberg fikk et visst overtak i konkurransen. Dette var til bekymring for handelsstanden i Sandefjord, og den 4. mars 1910 kan en lese følgende i "Tunsbergeren".


Vi henledet allerede sidste sommer opmerksomheten paa, at Sandefjord var ute om sig for at erobre en del av Tønsbergs "opland", særlig Tjøme og de mindre øer der omkring, og vi henstillet til Tønsbergs og omegns dampskibsselskap og handelsforeningen, som begge har like store og ensartede interesser i denne sak, at ta affære.Det ser ikke ut til at noen tok "affære". Tvert imot var det i Sandefjord etter initiativ fra "Sandefjord handelsstand" dannet et aksjeselskap. Dette hadde til hensikt å styrke Sandefjord i konkurransen med Tønsberg om kontakt og handel med tjømlingene. Det hadde et styre som besto av E. Oscar Schelbred som formann og følgende styremedlemmer: Endre Lind, Hans Sperre, Einar Gleditsch, G.A. Bøe og And. B. Hasle. I "Sandefjords Blad" for 13. mars s.å. gir styret en redegjørelse for saken. Der blir det bl.a. hevdet:

Tjømø, har i tidligere dage hørt til Sandefjords opland, og der var da en livlig trafikk mellem Tjømø og Sandefjord. Men da der intet blev gjort fra Sandefjords side for at skaffe letvindt forbindelse med Tjømø, gik trafikken ganske naturlig efterhvert til Tønsberg, der oprettet direkte baatforbindelse med det nævnte distrikt. Da imidlertid avstanden for eksempel fra Langviken (Tjømø) til Sandefjord er omtrent bare halvparten saa stor som til Tønsberg, vil man forstaa, at folk derute vil finde det mer bekvemt at benytte Sandefjord som forretningsforbindelse, da en tur hertil vil kunne gjøres paa omtrendt den halve tid.

I redegjørelsen kommer styret med denne henstillingen:

Tilslut maa der paa det instendigste henstilles til byens borgere at vise foretagendet, som absolut vil ha stor betydning, interesse ved at tegne sig som aktionær. Det er en sak, som ikke alene angaar stedets handelsstand, men den vil ha sin interesse for byen i sin helhet.

Mye tyder på at det på Tjøme virkelig var stemning for et bedre samband med Sandefjord. Den 30. mars hadde "Sandefjords Blad' et leserinnlegg fra "Sandefjordsven" på Tjøme. Det forteller at Sandefjord og Sandeherred alt har vedtatt å sette i gang ruta. Likevel beklager han at det ikke er ordna med bilrute fra Lahelle til Sandefjord. Dersom dette ikke går i orden, vil en være avhengig av hesteskyss eller eventuelt å gå til fots denne strekningen.

Aksjebrev

Langviken

Utviklinga går imidlertid raskt. Den 7. april spør "Sandefjords Blad" E. Oscar Schelbred om hvor saken står.

— Jo, nu lysner det, svarte han. Vi har igaar bestilt en ny motorbaat, som skal koste ca, 7000 kroner. Den blir 50 fot lang, 10 fot bred og vil kunne ta 50-60 passagerer. Den skal være ferdig i midten av juni. Foreløbig faar vi klare os med en leiet baat. Ruten tænkes aapnet fra 14. april.
— Har dere kjøpt automobil ogsaa?
— Nei, det faar vi nok se litt paa en stund endda. Mellem Lahelle og byen faar vi bruke almindelige vogne indtil videre.

Den båten som var leid, hadde navnet "Odin". Imidlertid er det uklart om en virkelig kom i gang den 14. april. Onsdag 11. mai finner en nemlig en annonse i Sandefjords-avisene, som opplyser om avgangs- og ankomsttider for båtruta fra og med den 12. mai. Og bare en snau måned seinere finner vi den rutetabellen som i store trekk skulle bli gjeldende framover. Samtidig er også bilruta Sandefjord - Lahelle, som denne annonsen viser, blitt en realitet:

Rute
For Motor-båten "Odin".

Fra Treidestad hver Tirsdag, 
Torsdag og Lørdag Kl. 7 1/2 Fm.
Anløpende Hudø, Langviken, Glenne.
Ank. Lahelle Kl. 1 EM. Anløp
Glenne, Langviken, Hudø.
Lahelle Kl. 6 Em. Anløp.Glenne.
Langviken, Hudø, Treidestad.

Fra Hudø hver Mandag, Onsdag
og Fredag Kl. 7 1/2 Fm. anløp. 
Langviken, Glenne, Rønningen, Vestgaarden 
ank. til Lahelle Kl. 9 Fm. 
Fra Lahelle Kl. 2 Em. anløp
Fra Glenne, Langviken, Hudø.
Fra Hudø Kl. 3 1/2 Em. anløp. Glenne 
Langviken, Glenne, Lahelle. Fra Lahelle
Kl. 6 Em. anløp. Vestgaarden, 
Rønningen, Glenne Langviken, Hudø.

Søndagsrute:

 

Fra Langviken Kl. 8 1/2 Fm.
 "        "           "  2        "
 "        "           "  8        "

Fra Lahelle Kl. 9 1/2 Fm.
 "      "          "  2 1/2 Em
 "      "           " 9 

Kjøre-Rute
Sandefjord — Lahelle
Fra Hvidts Plads hver Tirsdag,
Torsdag og Lørdag Kl. 8 Fm.
12 1/2 Em. og 5 1/2 Em.
Fra Hvidts Plads hver Mandag,
Onsdag og Fredag Kl. 8 1/2 Fm.
1 1/2 Em. og 5 1/2 Em.
Søndage:
Fra Hvidts Plads Kl. 9 Fm.,
2 Em. og 8 1/2 Em.
Korresponderende med Motor-
Baaden i Lahelle.

I juni blei den nye motorbåten "Tjømø" tatt i bruk. Det er tydelig at hensikten med denne trafikken ikke bare gjaldt handel og økonomi. I og med at det var to avganger hver veg på hverdager mot tre på søndager, kan ruta ikke bare ha hatt betydning med hensyn til handel. Den ivaretok nok også sosiale og turistmessige behov. Mulighetene må ha blitt nytta av mange, for i perioder blei strekningen Lahelle - Tjøme trafikkert av to båter.

Men konkurransen med Tønsberg blei nok etter hvert for hard. I "Tønsbergs Blad" for 6. juli 1923 blir det pekt på at vegene mellom Tønsberg og Tjøme er utbygd og bussambandet blitt sterkt bedra, slik at avstanden i tid var blitt langt mindre enn før. På nyåret 1925 innså sandefjordingene at slaget var tapt. Båtruta Lahelle - Tjøme blei lagt ned. Eventyret hadde vart i temmelig nøyaktig 15 år.

 


Bruk av stoffet med angivelse av kilde er tillatt.

 

Sist oppdatert 04.07.09