Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Lien, Bjørgulv: Lokale kommunikasjoner for om lag 90 år siden

Gruppe 10.1, våren 2002

Hagnes

Omtrent her ved brua ovafor Hagnes må båten ha lagt til.


På begynnelsen av 1900-tallet var det en livlig passasjertrafikk på Sandefjordsfjorden. En kjenner båter som Fjeldvik, Huvik, Huvik II, Varden, Granholmen, Laugen, Expedit og Stabil. Vi som er kommet et stykke opp i åra, husker vel Stabil som fra 1921 til 1936 gikk i fast rute fra byen til Granholmen med anløp Ranvik og Lystadstranda.

Mindre kjent er det vel at det i 1908 blei satt i gang rutebåttrafikk på Goksjø. Det var et aksjeselskap som sto bak; men vi har ikke kjennskap til hvem aksjeinnhaverne var, og heller ikke hvem som var medlemmer av styret. Den vesle motorbåten som var satt inn på ruta, hette "Gogsjø" etter innsjøen som den skulle trafikkere. Det er ikke mye vi veit om denne båtruta. Den første sikre opplysningen det har lykkes å finne, er denne annonsen i "Vestfold" den 6. juni 1908:

Motorbaaden
"Gogsjø"
gaar lysttur med aktionærerne
2. pinsedag. Afgang fra Klavenæs
Dampsag kl. 2, 4, 6 og 8 eftm.
Bestyrelsen.

Dette må ha vært innvielsesturen. Båten har vært liten, og aksjonærene forholdsvis mange. Det går fram at en på turen hadde fire avganger. Hvor turen gikk, kan vi ikke ha noen sikker mening om. Men det er vel trulig at den fulgte den ruta som denne annonsen i "Vestfold" vitner om:

Motorbaad
"Gogsjøs" Rute
fra 25-6-1908.
Afgang alle Hverdage fra Kla-
venæs Dampsag Kl. 8 Fm. og 4 Em,
Fra Hagnæs Mølle Kl. 9 Fm. og 5 Em.
Treuland og Trollsans anløbes.
Reppesgaard og Gogsjø Dampsag anløbes efter Signal.
Baaden er tilleie fra kl. 10 Fm. til 4 Em.
samt efter Kl. 6 Aften.
Bestilles gjennem Telefonnr: 4 (Haukerød Central).  Hele Søndag
er Baaden til bortleie.

Skorgeelva

Den trange Skorgeelva sett fra Trollsåsbrua ved Goksjø


Her er det et par interessante ting å merke seg. "Gogsjø" var ikke i drift på søndager. Altså må vi regne med at det ikke var hensikten å drive lystturtrafikk på innsjøen, men bare nyttetrafikk. Dessuten var endestasjonen Hagnes Mølle. Båten måtte da gå ned elva og sannsynligvis legge til ved brua ovafor stryket. Det blei nok en tung tur etterpå oppover strømmen, før den var tilbake på Goksjø. Heller ikke kunne det være lett å komme opp den smale Skorgeelva fram til Treuland og Trollsås. Kan hende var det dette siste som gjorde at det fra 18. juli kom ei endring i rutetabellen, slik at de to gårdene ikke lenger var faste anløpssteder, men at "alle Mellemsteder anløbes paa Signal".

Hvor lenge "Gogsjø" fortsatte som en slags passasjerbåt, veit vi ikke. Men det kan bare ha vært noen veker. En av de første dagene i juli får vi vite at

S.S "Gogsjø»s
Rute er indstillet, da føreren f.t. er invalid.

Fra 1. august er det slutt på annonseringa i byens aviser. Sannsynligvis tar trafikken slutt om lag ved månedskiftet juli-august. Ruta fikk således en verken lang eller ærerik historie, omtrent 1 1/2 måned. Kan hende har noen av leserne større kunnskaper om emnet enn undertegnede har fått med her. Det ville i tilfelle være fint om vedkommende kunne ta kontakt.

 

 

Bruk av stoffet med angivelse av kilde er tillatt.

Sist oppdatert 04.07.09