Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Møller, Vilhelm: Er Truber på Østerøya en Trojaborg? 

Gruppe 1.2, våren 1982


I 1872 utkom en liten bok under tittelen «Lidt om Sandeherred før i Tiden» skrevet av den kjente Søren Anton Sørensen, Nordby ved Virik. Et avsnitt i boken handler om «Truber Slott» ute på Østerøy. Vi gjengir innholdet i dette avsnittet, noe omskrevet og noe modernisert i språkform:

Borte ved Skogan på Østerøy stikker en liten halvøy ut i Tønsbergfjorden. På begge sider av denne halvøy er det to små viker, Søndre og Nordre Trubervika, og mellom disse er det et vakkert eid, Trubereidet. På dette eid kunne man for et par mannsaldre siden (dvs. rundt år 1800) se noen runde steinringer, som tilsynelatende var arrangert av menneskehender. Man kaller stedet Truber Slott. Sagnet forteller at da Tønsberg Slott var til, fantes det her på Trubereidet en borg som skulle vokte innløpet til Tønsberg. Fra Truber Slott førte det en steinbru over til Havneholmen som ligger nær ved, og også på denne øya var det befestningsverker.

Det går også andre sagn om Truber, bl.a. at huldrefolket holder til her, og at de har et slott her. Det fortelles nemlig at en jomfru som skulle seile hjem til Danmark, ble liggende værfast i Tallakshavn p.g.a motvind. Da drømte hun en natt at dersom hun kunne tenke ut en grunnplan til et slott, og avmerke denne planen med steiner på bakken, så skulle hun få god vind slik at hun kunne seile hjem. Dette gjorde hun, og grunnrisset så ut som denne tegningen:

Truber slott

Truber Slott gjengitt etter Lorens Berg.

Som tegningen viser, var planen klokt uttenkt; man måtte gå i mange kroker for å komme inn til den innerste borggården.

Så kom det god vind, og jomfruen seilte avsted. Men etter den planen som hun hadde laget med steinene, bygde nå huldrefolket sitt slott, men under jorden. Av og til hender det at fiskere ute på fjorden kan se et stort og gildt slott oppe på bakken, og da stråler det lys ut fra alle vinduene.

Også andre sagn er knyttet til Truber Slott. En dag hendte det at ei kone som skulle se til kuene borte i skogen, fikk se et epletre som vel egentlig hørte til i en hage. Det hang deilige epler på trærne, og hun plukket et par av dem og tok med seg hjem. Da var det også andre som ville gå til dette epletreet og få seg noen epler, og kona skulle vise dem treet. Men da var det ikke å finne. De forstod da at det var Truberhagen hun hadde støtt på, og hun la fra seg eplene på bakken. Dagen etter var også eplene borte.

Enkelte ganger kan man se to ravnsvarte hester som traver fram og tilbake langs strandbredden der ute, og da kan man være sikker på at det blir uvær.

Slik skrev Søren Anton Sørensen. Dessverre har det inntil i dag ikke vært mulig å finne noen rester etter den steinlabyrinten han har fortalt om.

Flere steder i Europa har man funnet eiendommelige steinsettingen, formet som en labyrint, lagt på jordflaten i konsentriske sirkler eller spiraler, slik at bare en vei fører inn til sentrum. l enkelte av disse labyrintene er steinene ganske store. Labyrintene er fra gammel tid kalt Troja-borger; i Norden forekommer også formene Trøjenborg, Trøborg, Trelleborg. I England Troy-town, walls of Troy; I Tyskland Trojaburgen. De mest kjente i Norden er kanskje labyrintene på Gottland.

På Kola-halvøya fra Murmansk til Kandalaksi har man foreløbig funnet 13 labyrinter. De er av samme slag som steinsettingene i Sør-Varanger (se nedenfor). Alle ligger på isolerte steder ute ved kysten og på kjente fiskeplasser. Størrelsen varierer mellom 9x6 og 10x8 meter.

Også de labyrintene som er funnet i Finland, er beliggende ved kysten. De finnes langs hele vest- og sørkysten av Finland. Tilsynelatende er de finske labyrintene av samme slag som på Kola-halvøya og i Finnmark. Det samme gjelder de svenske labyrintene som finnes langs den Botnistre Bukt og også langs den svenske vestkyst. Ellers har man påvist labyrinter en rekke steder i Europa.

I Norge har man funnet en labyrint på øya Tisler, sør for Kirkøy på Hvaler. Den ligger vel 10 m.o.h. på et platå ved øyas høyeste punkt, som der på stedet kalles Slottefjellet eller Slottsfjellet. En labyrint i nærheten er blitt ødelagt. Av andre norske labyrinter nevner vi en ved Gamvik i Finnmark, en på Brønnøy i Nordland og en i Vanse på Lista. Den siste er av stedets folk gjerne kalt Troieborg. To ny-oppdagede labyrinter er beskrevet av forskerne Bjørn Myhre og Knut Oddner, som i 1960 foretok en arkeologisk registrering på sørsiden av Varangerfjorden. Her kom de over to steinlabyrinter, en på Holmengrå og en på Kjø-øya, to mil lenger vest. Begge ligger i øde og ubebodde områder; på Holmengrå er det imidlertid endel buer for laksefiskere.

Labyrintene har i folketradisjonen gjerne gått under navnet Trojaborger. Men den gåten som knytter seg til disse dunkle fortidsminnene, er ikke løst. Ikke vet man noe om deres opprinnelse, heller ikke hvilken forbindelse navnet Trojaborg har med den lille asiatiske byen Troja. Noen har gjettet på at labyrintene har noe med fiske å gjøre, ettersom de ligger nær sjøen, og ofte ved kjente fiskeplasser. Andre har gjettet på at labyrintene har vært benyttet under kultiske leker eller spill, kanskje i forbindelse med hester. På en vase som er funnet i Middelhava-området, er det en tegning av en labyrint og to ryttere som kommer ut fra labyrinten.

Om vi så skulle vende tilbake til Truber, ligger det nær å anta at det virkelig har ligget en steinlabyrint der ute. Søren Anton Sørensen — som er nevnt ovenfor—kan meget godt ha snakket med eldre folk som har sett labyrinten, eller i alle fall deler av den. Navnet Truber kan være en språklig variant av Troja; og endelig kan de mange sagn og overleveringer som knytter seg til stedet tyde på at det ligger en virkelighet bak. La oss tilføye at også Truber ligger ved sjøen og nær kjente fiskeplasser. At det i de muntlige overleveringene om Truber også er en beretning om hester, er spesielt interessant.

Men inntil videre får vi la gåten om Truber ligge uløst.

Vandring til Truber

Fra Sandar Historielags vandring til Truber. Artikkelforfattere viser fram plan av Truber Slott. Foto: Sandefjords Blad 13.9. 1981.


LITTERATUR:

Lorens Berg: Sandeherred. En bygdebok. Kristiania 1 918.
Sverre Marstrander: En ny «Trojaborg». Universitetets oldsaksamlingens årbok 1935/36.
Knut Odner: To ny-oppdagede labyrinter i Øst-Finnmark.
Tidsskriftet Viking, bind XXV 1961.

For omfattende litteraturliste, se:
Kult. hist. leksikon for nord. middelalder, bind XVIII, Oslo 1974: «Trojeborg». Nyere litteratur:
Bo Stjernestrøm: «Sörmlandskustens labyrinter» i «Sörmlandsbygdene». Södermanlands hembygdsförbunds Årsbok 1981.

 

Bruk av stoffet med angivelse av kilde er tillatt.

Sist oppdatert 07.02.09